top of page

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Haven van Kloosterveen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: de "Voorwaarden") van toepassing. De Haven van Kloosterveen behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Daarom dient u de Voorwaarden regelmatig opnieuw te raadplegen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Haven van Kloosterveen zijn vrijblijvend en binden Haven van Kloosterveen Webshop niet. Haven van Kloosterveen Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Haven van Kloosterveen en indien de bestelling niet binnen veertien (14) dagen door Haven van Kloosterveen is geweigerd. Haven van Kloosterveen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

 

3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen standaard €6,95. Dit bedrag geldt ongeacht het aantal producten dat u bestelt. Bij het bestellen van een Coffee Workshop worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Bestellingen met een bedrag vanaf €100 worden gratis verzonden.

 

3.4 Betaling kan geschieden middels iDEAL (online). Betaling achteraf middels een factuur is alleen mogelijk na goedkeuring van en in overleg met Haven van Kloosterveen. In dat geval gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Haven van Kloosterveen.

 

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Haven van Kloosterveen Webshop gerechtigd om (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en/of om (een) nieuwe bestelling(en) te weigeren.

 

3.6 Alle eventuele aan Haven van Kloosterveen verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdende kosten zijn direct opeisbaar. Haven van Kloosterveen kan in het kader van incassomaatregelen haar vordering op u overdragen aan een derde. Alle in redelijkheid ter incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bent u verplicht te betalen.

 

Artikel 4. - Levering

 

4.1 De door Haven van Kloosterveen Webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

4.2 Indien u betaalt via iDEAL, wordt uw bestelling zo snel mogelijk verwerkt. Bestellingen ontvangt u binnen 7 werkdagen, mits het product voorradig is.

 

4.5 Postbusadressen zijn uitgesloten van levering.

 

4.6 De bestelde producten worden verzonden naar het door u opgegeven adres. Haven van Kloosterveen aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is. Als Haven van Kloosterveen het door u opgegeven adres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

 

Artikel 5. - Reclame en aansprakelijkheid

 

5.1 U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u Haven van Kloosterveen hierover per e-mail via chrisvleesman@stichtingphusis.nl te informeren binnen een termijn van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst.

 

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Haven van

Kloosterveen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

5.3 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden door de gekochte producten terug te sturen aan Haven van Kloosterveen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Haven van Kloosterveen retourneren, conform de door Haven van Kloosterveen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourzendingen moeten worden gestuurd naar: Haven van Kloosterveen, Hoofdvaartsweg 124, 9406XD Assen, onder vermelding van naam, bankgegevens, ordernummer en telefoonnummer. Het factuurbedrag exclusief verzendkosten wordt dan binnen 30 dagen op uw rekening gecrediteerd. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

Koffie en thee zijn van bederfelijke en verouderende aard, en van het herroepingsrecht uitgesloten. Indien u de geleverde koffie of thee niet aan uw eisen voldoen, neem dan contact op met Kloosterbrand@gmail.com. Vermeld daarbij uw klacht en ordernummer, dan nemen wij spoedig contact op.

 

5.4 De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door Haven van Kloosterveen Webshop geleverde producten zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten.

 

Artikel 6. Bestellingen en communicatie

 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Haven van Kloosterveen, dan wel tussen Haven van Kloosterveen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Haven van Kloosterveen, is Haven van Kloosterveen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Haven van Kloosterveen.

 

Artikel 7. Overmacht

 

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Haven van Kloosterveen Webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat Haven van Kloosterveen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Haven van Kloosterveen Webshop kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 

8.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten.

bottom of page